Publicacions periòdiques

La col•lecció de publicacions periòdiques està constituïda per mil tres-cents noranta-tres títols. Els fons comprenen des de les últimes dècades del segle XIX fins a l’actualitat, i la major part arreplega estudis sobre prehistòria i arqueologia, però hi ha títols dedicats a la museografia, la restauració, la fauna, la religió, la numismàtica o diferents aspectes de la metodologia.

Consulta i accés als fons

Per a fer les cerques en el catàleg, es recomana triar en «Tipus de document» l’opció «Sèries» i introduir en el camp «Títol» el títol o alguna paraula d’este  que corresponga a la publicació.
Una vegada localitzada la revista, en el camp «Col•leccions» del registre bibliogràfic es visualitzarà la informació relativa als anys i números disponibles d’eixa revista.
Una gran part de les publicacions periòdiques espanyoles, franceses, italianes i portugueses poden localitzar-se a la sala de lliure accés (Depòsit 4) . Si desitgeu consultar altres revistes que no es troben en esta zona, haureu de sol•licitar-ho al personal bibliotecari.

Consulteu el Pla de distribució dels fons a la sala de lectura.